Zmiany klimatyczne i niedobór surowców stały się nieuniknioną rzeczywistością naszego współczesnego świata. Kraje, instytucje, organizacje oraz jednostki na całym globie dostrzegły konieczność szybkiego działania, aby przeciwdziałać tym wyzwaniom. W tym kontekście, coraz ważniejszą rolę zaczynają odgrywać firmy, które zdecydowanie zobowiązały się do modelu biznesowego opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Te firmy, które określamy mianem „głęboko zielonych”, nie tylko zintegrowały zasady zrównoważoności z ich wewnętrznymi procesami, ale także skupiły się na ich łańcuchu wartości. Starają się one poszukiwać nowych sposobów współpracy, aby skoordynować swoje wizje, zasoby i decyzje z innymi podmiotami i partnerami w ekosystemie. Dzięki temu, opracowują produkty i oferty, które nie tylko łagodzą, ale przede wszystkim próbują rozwiązać realne problemy środowiskowe.

Zrównoważony rozwój nie jest tylko kwestią redukcji negatywnego wpływu na środowisko. To także możliwość odkrycia nowych, stabilnych ścieżek rozwoju. Przez aktywne dążenie do zrównoważenia swojego działania, firmy mają szansę nie tylko zminimalizować swój własny ślad ekologiczny i wpływ swoich interesariuszy, ale również odkryć nowe możliwości wzrostu.

Aby pomóc firmom w osiągnięciu długoterminowego i zróżnicowanego wzrostu poprzez zrównoważony rozwój, w tym artykule przedstawimy pięć kluczowych zaleceń. Zostały one wypracowane na podstawie badań „Deep Green: jak dane, technologia i współpraca będą napędzać kolejną fazę zrównoważonego rozwoju w biznesie”, przeprowadzonych przez Oxford Economics i Cognizant na grupie 3000 menedżerów z różnych rynków i branż.

Promowanie inwestycji w zrównoważony rozwój

Kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju, istotnym jest zrozumienie, że jest to nie tylko etyczne i moralne zobowiązanie, ale również strategiczna inwestycja, która przynosi rzeczywiste, finansowe korzyści. Wyniki badań Oxford Economics i Cognizant są w tym względzie jednoznaczne. Do 2025 roku, odsetek menedżerów, którzy spodziewają się lepszych wyników finansowych dzięki wysiłkom na rzecz zrównoważonego rozwoju, ma podwoić się – z obecnych 31 procent do 65 procent.

Niewątpliwie, dążenie do zrównoważonego rozwoju jest wysoce motywowane przekonaniami moralnymi, co potwierdziło 59 procent respondentów. Warto jednak podkreślić, że ponad połowa respondentów (57 procent) wskazała na poprawę wyników firmy jako jeden z trzech najważniejszych czynników napędzających wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nie ma wątpliwości, że zrównoważony rozwój jest wartością biznesową, którą firmy mogą i powinny pełnie wykorzystać. Inwestycje w zrównoważone technologie, produkty czy usługi nie tylko przyczyniają się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko, ale również umożliwiają firmom otworzenie nowych dróg do generowania zysków. Zrównoważone inwestycje mogą przynieść konkretne korzyści, takie jak zwiększenie efektywności, oszczędności kosztów, poprawa reputacji firmy czy zdobycie nowych segmentów rynku.

Przyszłość biznesu, jak sugerują wyniki badań, to przede wszystkim biznes „głęboko zielony”, w pełni zaangażowany w działania zrównoważone, nie tylko na poziomie deklaracji, ale przede wszystkim poprzez realne działania, które są integralną częścią strategii biznesowej firmy. Poprzez promowanie inwestycji w zrównoważony rozwój, firmy nie tylko zyskują finansowo, ale przede wszystkim przyczyniają się do budowania lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich.

Usprawnianie wewnętrznych inicjatyw zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój nie jest tylko kwestią wyboru dostawców czy produktów; jest to także kwestia internalizacji zrównoważonych praktyk we wszystkich aspektach działalności firmy. Aby zrównoważony rozwój mógł stać się filarem strategii biznesowej, firmy muszą skupić się na optymalizacji swoich wewnętrznych procesów.

66 procent respondentów w badaniu Oxford Economics i Cognizant stwierdziło, że koncentrują się na procesach wewnętrznych. To pokazuje, że firmy są świadome potrzeby zmiany od środka, zaczynając od najbardziej podstawowych działań biznesowych. Na przykład, szerokie wykorzystanie narzędzi cyfrowych jest jednym z najważniejszych obszarów, gdzie zrównoważony rozwój może przynieść znaczące korzyści.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii do zarządzania danymi i analizy procesów biznesowych staje się coraz bardziej istotne. Badanie wskazuje, że do 2025 roku, 42 procent respondentów planuje stworzyć wirtualne symulacje (tzw. cyfrowe bliźniaki) swoich operacji i systemów fizycznych. Te symulacje pozwolą firmom na eksperymentowanie z bardziej zrównoważonymi procesami bez przerywania bieżącej działalności.

Nie ma wątpliwości, że dla osiągnięcia pełnej zrównoważoności, firmy będą musiały się przekształcić w sposób fundamentalny. Wprowadzenie takich zmian nie jest łatwe i wymaga zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji. Ale korzyści, jakie niesie ze sobą takie podejście, są nie do przecenienia.

Przyspieszenie transformacji wewnętrznej poprzez usprawnienie procesów, integrację zrównoważonych praktyk i wykorzystanie nowych technologii, może przyczynić się do tworzenia firmy, która nie tylko przetrwa, ale także będzie prosperować w nowym, zrównoważonym świecie biznesu. Bez wątpienia, firmy, które zdecydują się podjąć to wyzwanie, będą miały przewagę konkurencyjną w coraz bardziej zrównoważonym środowisku biznesowym.

Rozszerzenie strefy wpływów na obszary wyższego i niższego szczebla

Zrównoważony rozwój nie kończy się na granicach organizacji. Rozwiązania zrównoważone powinny być implementowane na wszystkich poziomach łańcucha wartości, włączając dostawców i klientów. Jak wynika z badania, 62 procent respondentów już teraz wybiera rośliny, produkty, komponenty i surowce, które zużywają mniej energii. To jest początek, ale przyszłość należy do tych, którzy idą o krok dalej.

Do 2025 roku firmy będą wybierać głównie dostawców, którzy mają „pozytywny wpływ netto na środowisko”. Takie podejście wymaga jednak ostrożności, ponieważ nie wszyscy dostawcy są równie przejrzysti w swoich praktykach. Fakt ten stawia na firmach obowiązek dogłębnego zrozumienia swojego łańcucha dostaw i podjęcia decyzji opartych na rzetelnych informacjach.

Firmy technologiczne mają unikalną możliwość przyspieszenia zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju, ponieważ często są one liderami innowacji. Przez świadome wybieranie dostawców i partnerów, które dzielą te same wartości zrównoważonego rozwoju, mogą one wpływać na całą branżę i przyczyniać się do tworzenia zrównoważonego ekosystemu.

Również w kontakcie z klientami, firmy technologiczne mogą promować zrównoważone praktyki. Poprzez dostarczanie produktów i usług, które pomagają klientom zmniejszać ich ślad węglowy, firmy te przyczyniają się do powstania zrównoważonej gospodarki.

Pamiętajmy, że zrównoważony rozwój nie jest jedynie kwestią etyki, ale jest to również strategia biznesowa, która może przynieść korzyści zarówno firmom, jak i ich klientom. Firmy technologiczne, które zrozumieją tę dynamikę i będą w stanie zintegrować zrównoważony rozwój w swojej działalności, będą na pewno liderami w przyszłości.

Odkrywanie nowych technologii

Innowacje technologiczne odgrywają kluczową rolę w przechodzeniu na zrównoważone modele biznesowe. Jakkolwiek technologia sama w sobie nie jest rozwiązaniem, stanowi potężne narzędzie umożliwiające efektywniejsze i efektywne podejście do zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu, 62% respondentów badania Oxford Economics i Cognizant zgadza się, że znaczący postęp technologiczny jest niezbędny do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Podczas gdy istnieje wiele technologii, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, dwie z nich są szczególnie obiecujące: inteligentna automatyzacja procesów i technologia blockchain.

Inteligentna automatyzacja, która łączy sztuczną inteligencję (AI) z automatyzacją, pozwala na optymalizację procesów biznesowych, co prowadzi do oszczędności energii i zasobów. Mimo, że jest to najskuteczniejszy wkład w zrównoważony rozwój, to w praktyce ta technologia jest często pomijana – zajmuje dopiero piąte miejsce w rankingu wdrożeń.

Drugą, nie mniej ważną technologią, jest blockchain. Uważany za drugi najskuteczniejszy wkład w zrównoważony rozwój, jest jednak wykorzystywany jedynie przez 26% firm. Blockchain może pomóc w zapewnieniu przejrzystości i śledzenia w łańcuchach dostaw, a także ułatwić wymianę energii na poziomie lokalnym i tworzyć systemy nagród za zrównoważone działania.

Chociaż technologie te są obiecujące, firmy muszą być świadome, że wdrożenie technologii wymaga więcej niż tylko technicznego know-how. Wymaga to również zmiany w kulturze firmy, włączając w to zrozumienie wartości zrównoważonego rozwoju, a także zrozumienie, jak te technologie mogą przyczynić się do przyszłego sukcesu firmy.

Firmy, które zdołają skutecznie wykorzystać te technologie, będą mogły stymulować zrównoważone praktyki nie tylko w swoich organizacjach, ale także w szerszym ekosystemie, wpływając na dostawców, partnerów i klientów. Technologia, kiedy jest używana odpowiednio, może naprawdę przyspieszyć transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Zmiana kulturowa i odpowiedzialność

Ponad wszelką technologię, zrównoważony rozwój jest kwestią kulturową. Większość respondentów (68%) zgadza się, że długotrwałe zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju wymagają kulturowego zaangażowania na każdym szczeblu organizacji. Technologia może być narzędziem, ale to ludzie, poprzez swoje decyzje i działania, decydują o kierunku rozwoju.

Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój nie spoczywa na jednym działaniu lub jednej osobie. Jest to zobowiązanie, które musi być podzielone przez całą organizację. Ponad połowa (52%) respondentów zgadza się, że zrównoważony rozwój jest odpowiedzialnością wszystkich w firmie, nie tylko menedżerów najwyższego szczebla.

W związku z tym, proces zmiany musi rozpocząć się od wewnątrz. Wprowadzenie nowych standardów i procedur, promowanie dialogu na temat zrównoważonego rozwoju, a także budowanie kultury odpowiedzialności i przejrzystości, są kluczowe dla powodzenia tej transformacji.

Jednakże, nie wystarczy zobowiązać się do zrównoważonego rozwoju. Firmy muszą również mierzyć swoje postępy i być gotowe do publicznego udostępnienia swoich wyników. Tylko 43% firm monitoruje swoje osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju i jest transparentna w tej kwestii. Wzrost tej liczby jest niezbędny, jeśli chcemy osiągnąć prawdziwy postęp w kierunku zrównoważonego rozwoju.

To jest wyzwanie, ale również szansa. Firmy, które podejmą tę odpowiedzialność, będą miały możliwość wykazania swojego liderstwa, zyskać zaufanie klientów, pracowników i partnerów, a także odnieść korzyści finansowe. Nie ma wątpliwości, że zrównoważony rozwój to przyszłość, a firmy, które to zrozumieją, będą miały przewagę w nadchodzących latach.

Zmiana ku zrównoważonemu rozwoju jest wielowymiarowym procesem, który wymaga zaangażowania na różnych płaszczyznach. To nie tylko kwestia wprowadzenia nowych technologii, ale także przemiany kulturowej, podnoszenia świadomości i budowania odpowiedzialności na wszystkich szczeblach organizacji.

Ponadto, zdajemy sobie sprawę, że nie istnieje jednoznaczny model, który mogłoby zastosować każde przedsiębiorstwo. Każda organizacja ma swoje unikalne wyzwania i możliwości, a zrównoważony rozwój musi być dostosowany do konkretnej sytuacji. Ważne jest, aby zrównoważony rozwój był traktowany jako integralna część strategii biznesowej, a nie jako dodatkowy obowiązek.

Przez ostatnie lata, wiele firm poczyniło znaczne postępy w kierunku zrównoważonego rozwoju, ale przed nami jeszcze długa droga. Musimy dążyć do ciągłego ulepszania, monitorować nasze postępy i być gotowi do dostosowania naszych strategii w miarę jak nabywamy nowe doświadczenia i wiedzę.

Ponadto, firmy muszą pamiętać, że zrównoważony rozwój nie jest tylko kwestią odpowiedzialności społecznej. To jest również strategiczną inwestycją, która może przynieść konkretne korzyści finansowe i operacyjne. Firmy, które zrozumieją i wykorzystają te możliwości, będą miały przewagę w nadchodzących latach.

Zrównoważony rozwój to przyszłość. To jest wyzwanie, ale również szansa. Teraz jest czas, aby przejść od słów do czynów i zacząć tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich.