Chmura hybrydowa, łącząca elementy chmury publicznej i prywatnej, stała się strategicznym narzędziem dla dużych organizacji. W praktyce, łączy korzyści płynące z obu rozwiązań. Organizacje mogą skorzystać z wielu nowych i innowacyjnych usług dostępnych tylko w chmurach publicznych, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z ich budową, jednocześnie zachowując elastyczność w kształtowaniu strategii związanej z miejscem przechowywania i przetwarzania danych.

Podejście hybrydowe zapewnia organizacjom dużą elastyczność, pozwala na zrównoważone wykorzystanie już posiadanych mocy obliczeniowych we własnej chmurze prywatnej, równocześnie zapewniając maksymalizacje wartości biznesowej z przemyślanej strategii wykorzystania chmur publicznych. Wiele dużych organizacji stara się realizować strategię “ Cloud Smart” stawiając właśnie na dualizm i koegzystencję obu  światów,  jako alternatywa do popularnej strategii “Public Cloud First” stawiającej chmurę publiczną na pierwszym miejscu. 

Chmura hybrydowa, pomimo licznych zalet, stawia też przed nami szereg wyzwań zarówno organizacyjnych jak i technicznych. W praktyce środowisko, różnorodność infrastruktury i kwestie bezpieczeństwa mnożą przed przedsiębiorstwami szereg trudności, które odpowiednio zaadresowane i rozwiązane pozwolą skorzystać ze wszystkich zalet tego podejścia.

Zalety…

Jeśli miałbym wskazać dwie największe zalety podejścia hybrydowego, byłaby to skalowalność i zapewnienie ciągłości biznesowej.

Skalowalność nie tylko w ujęciu technicznym, jako możliwość dynamicznego dostosowanie zasobów w chmurze publicznej w zależności od zmieniających się potrzeb organizacji. Bardziej rozumiana jako możliwość dynamicznej odpowiedzi działu IT na szybko zmieniające się potrzeby biznesowe. Pamiętajmy, że mówimy tutaj również o możliwości szybkiego uruchomienia wielu nowych usług, których nie posiadamy w chmurze prywatnej, np. z obszaru Data, czy ML/AI. Poprzez dynamiczną odpowiedź rozumiemy również zmniejszenie zasobów, czy rezygnację z usług, gdy biznes ich już nie potrzebuje lub chcemy ograniczyć koszty.

„Jeśli chodzi o wrażliwe dane, miejsce ich przechowywania i przetwarzania, mamy możliwość pozostawienia ich w chmurze prywatnej, szczególnie jeśli tego wymagają specyficzne regulacje.”

Chmura publiczna jest również świetną odpowiedzią na potrzebę budowy  zapasowych centrów danych dla rozwiązań wykorzystujących chmurę prywatną – plany Disaster Recovery. Zapewnia dodatkowy poziom ochrony ciągłości działania biznesu, szczególnie istotny w obecnej niestabilnej sytuacji geopolitycznej, umożliwiając wykorzystanie centrów obliczeniowych w różnych regionach Europy, czy świata. W przypadku awarii lokalnej infrastruktury, organizacje mogą kontynuować operacje biznesowe, przenosząc się na zdalne środowisko chmurowe. To zabezpiecza przed utratą danych i minimalizuje przerwy w działaniu usług. Automatyzacja zmniejsza ryzyko niepowodzenia planów DR przy tak złożonym środowisku. 

Jeśli chodzi o wrażliwe dane, miejsce ich przechowywania i przetwarzania, mamy możliwość pozostawienia ich w chmurze prywatnej, szczególnie jeśli tego wymagają specyficzne regulacje. Dzięki takiemu podejściu, dane krytyczne dla działalności firmy mogą być skutecznie izolowane od mniej istotnych informacji przechowywanych w chmurze publicznej, co zwiększa ogólny poziom bezpieczeństwa. 

Chmura hybrydowa przyspiesza również  procesy rozwoju oprogramowania. Deweloperzy mogą korzystać z zasobów chmury publicznej do szybkiego prototypowania i testowania aplikacji, a następnie przenosić je do środowiska produkcyjnego w chmurze prywatnej. Umożliwia to szybsze wytwarzanie aplikacji, dzięki wysokim możliwościom automatyzacji chmury publicznej, jak również wdrożeniu nowoczesnych narzędzi z obszaru DevOps, wspieranych np. przez AI.

„Dużego znaczenia nabiera możliwość optymalizacji kosztów operacyjnych. Zasoby w chmurze publicznej są płatne w kilku modelach: pay-as-you-go, rezerwacje, giełda zasobów “spot”, co pozwala bardzo elastycznie podejść do wydatków.”

Dużego znaczenia nabiera możliwość optymalizacji kosztów operacyjnych. Zasoby w chmurze publicznej są płatne w kilku modelach: pay-as-you-go, rezerwacje, giełda zasobów “spot”, co pozwala bardzo elastycznie podejść do wydatków. Możemy rozdzielić koszty chmury hybrydowej na cześć prywatną, charakteryzującą się stałym obciążeniem, i publiczną, związaną z nowymi usługami i dynamicznymi potrzebami organizacji. Firmy mogą również optymalizować koszty związane z licencjami na oprogramowanie, stosując również model pay-as-you-go.

Taka mieszana struktura wydatków na infrastrukturę IT(CAPEX i OPEX) jest dla wielu firm bardzo atrakcyjna finansowo, z drugiej strony jest trudniejsza w utrzymaniu operacyjnym, w rozdzieleniu kosztów na poszczególne działy biznesowe, czy w codziennym śledzeniu wydatków.

… i wyzwania związane z implementacją rozwiązań chmurowych hybrydowych

Organizację, które chcą się przygotować do użycia modelu hybrydowego, będą musiały zmierzyć się z szeregiem wyzwań.  Jednym z kluczowych jest operacyjny model zarządzania tak kompleksową i niejednorodną infrastrukturą. Duże różnicowanie powoduje, że zarządzanie zasobami w chmurze hybrydowej staje się skomplikowane. Integracja różnych systemów oraz koordynacja pomiędzy różnymi platformami wymaga zaawansowanego zarządzania złożonością. Warto wtedy szukać pewnej unifikacji na poziomie procesów i używanych narzędzi w obu środowiskach.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych również staje się wyzwaniem. W chmurze prywatnej organizacje są w pełni odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa, w publicznej odpowiedzialność ta jest dzielona z dostawcą chmury. Na szczęście coraz częściej nowoczesne narzędzia do monitorowania bezpieczeństwa i aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom, umożliwiają zunifikowanie podejścia do obu środowisk. Poprawnie wdrożona metodyka DevSecOps kompleksowo zabezpiecza proces wytwarzania oprogramowania w hybrydowym modelu chmurowym

Kolejnym elementem jest warstwa integracji aplikacji działających w różnych środowiskach chmurowych. Zaprojektowana w nieodpowiedni sposób lub przeniesiona wprost ze środowiska on-premise  do publicznej, może okazać się wąskim gardłem dla zapewnienia skalowalności. W szczególności w odniesieniu do aplikacji zbudowanych w oparciu o starsze technologie, nie posiadające API, wymagające rozbudowanej warstwy integracyjnej do komunikacji z nowoczesnymi aplikacjami chmurowymi. Skomplikowane procesy integracyjne mogą prowadzić do problemów komunikacyjnych między systemami. Wymiana danych pomiędzy chmurą publiczną a prywatną wymaga spójnych protokołów i standardów. Koniecznością staje się zbudowanie architektury integracyjnej uwzględniającej nowsze i starsze aplikacje, ich specyfikę, nowoczesne wzorce uwzględniające API i komunikację opartą o zdarzenia (event-driven).

Jeśli chmura hybrydowa ma zapewnić organizacji elastyczność, to firma musi mieć pewność, że wykorzystują zasoby w sposób optymalny, wprowadzając strategie dla przetwarzania w części prywatnej i publicznej. W oparciu o specyfikę aplikacji, ich dynamikę wykorzystania zasobów, języki programowania, czy architekturę. Musimy też zapewnić odporność na awarię a podobnym poziomie. Planowanie sytuacji kryzysowych na poziomie architektury rozwiązania z uwzględnieniem potrzeb biznesowych i najlepszego wykorzystania obu chmur w celu ich zapewnienia.

Na koniec, nie zapominajmy o naszej organizacji, jej pracownikach, ich umiejętnościach i kulturze organizacyjnej. Zaakceptowanie nowych modeli pracy, zrozumienie elastyczności chmury i dostosowanie procesów biznesowych, budżetowania i rozliczania do nowych realiów może być wyzwaniem, zwłaszcza w dużych organizacjach z rozproszonymi centrami decyzyjnymi. 

Chmura hybrydowa – odpowiedź na zmieniające się potrzeby biznesowe

Wdrożenie chmury hybrydowej w dużych organizacjach, zwłaszcza sektora finansowego,  to nie tylko wybór korzyści, ale także radzenie sobie z kompleksowymi wyzwaniami. Zarządzanie złożonością, zapewnienie bezpieczeństwa, optymalizacja kosztów i integracja systemów to kluczowe aspekty, które należy uwzględnić podczas implementacji. Dla organizacji gotowych na transformację i skonfrontowanie się z tymi wyzwaniami, chmura hybrydowa może stać się strategicznym narzędziem, wspierającym innowacje i rozwój biznesu.

Kombinacja chmury publicznej i prywatnej pozwala na lepsze dostosowanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych, minimalizując jednocześnie ryzyko związane z bezpieczeństwem danych. Duże firmy, zorientowane na efektywność i innowacje, znajdują w chmurze hybrydowej wsparcie dla swoich strategicznych celów maksymalizując wartości biznesowe obu.